منتخباتی از آثار حضرت بهآءاللّه
Category: Bahá’í
5:55 h

منتخباتی از آثار حضرت بهآءاللّه

لجنهء نشر آثار امری بلسان فارسی و عربی

لانگنهاين - آلمان

نشر اوّل _ ١٤١ بديع

ص الف

بنام دوست يکتا

بندگان جمال اقدس ابهی و دست پروردگان حضرت عبدالبهآء را وليّ محبوب امراللّه

حضرت شوقی ربّانی بسال ٩٥ بديع مطابق ١٩٣٩ ميلادی بدريافت عنايتی عظيم مفتخر و

مخصّص فرمودند که عبارت بود از ترجمه مجموعه منتخبه از آثار مقدّسه حضرت

بهآءاللّه جلّ اسمه الأعلی بلسان انگليسی که تحت عنوان :

The Gleanings from the Writings of Baha’u’llah

برای اوّلين بار توسّط محفل روحانی ملّی بهائيان امريکا منتشر گرديد.

اين صحيفه مکرّمه نه تنها بارها بانگليسی تجديد طبع گرديد بلکه اساس ترجمه‌های

متعدّد بالسن مختلفه قرار گرفت که انتشارشان در عالم چون آب زندگی علّت هدايت

و سبب حيات گرديد.

امّا ياران ممتحن ايران که در مهد امراللّه يا در ممالک ديگر ساکن بودند با وجود

دسترسی بمنابع متعدّده آثار مبارکه بينهايت مشتاق که اين تأليف بی نظير را

بلسان اصلی که شرف نزول يافته داشته باشند و با تمعّن و تعمّق در آن آثار

منتخبه و مقابله با ترجمه‌های مختلفه کاملاً بدرک معانی لطيفه مستوره در آنها

موفّق شوند و در امر عرفان

ص ب

و موفّقيّت در ابلاغ کلمات و آيات خداوند عالميان به همگان بمراتب عاليه نائل

شوند و بهنگام غوص در اين بحر بی پايان بدون تلاش جان و روان به درّ و مرجان دست يابند .

اين لجنهء در جهت تحقّق آرزوی همه آن عزيزان از ساحت مقدّس معهد اعلی استدعا

نمود در صورت امکان متون اصليّه اين مجموعه نفيسه را عنايةً ارسال فرمايند

تا اقدام بتحرير و طبع و نشر آنها شود.

بيت العدل اعظم الهی تقاضای اين هيئت را پذيرفتند و طبق دستور آن مقام منيع

دايره مطالعه نصوص و الواح در مرکز جهانی بهائی اصل اين آثار مبارکه را متدرّجاً

به اين لجنهء ارسال داشتند که با دقّت خوشنويسی و مقابله آنها انجام پذيرفت و

جهت تسهيل مطالعه اين آثار مبارکه هر قطعه در حاشيه صفحات نمره گذاری شد .

عطف بتصريح معهد اعلی اين لجنهء در زيبائی و وقار و مرغوبيّت طبع و تجليد اين

سفر کريم دقّت بسيار معمول داشت تا جميع مشتاقان در سراسر عالم بتوانند بسهولت

به اين اثر نفيس که در کسوتی جميل عرضه شده دست يابند .

در مقابله اين سفر جليل با نسخه انگليسی آن به اين نکته بر ميخوريم که از قطعه

١٦١ببعد تفاوتی در شماره گذاری قطعات بوجود آمده است اين امر را دارالانشاء

مرکز جهانی بهائی در مرقومه مورّخه ٢٧ اکتوبر ١٩٨٣ خطاب به لجنه طبع و نشر

آثار مبارکه بزبانهای فارسی و عربی _ آلمان غربی چنين تشريح نموده‌اند :

“... ترجمه اين قطعه تحت شماره ١٦١ از سطر ١٣ صفحه ٣٤٠ تا سطر دوم صفحه

٣٤١کتاب انگليسی ( ويلمت _ ١٩٧٦م ) بطبع رسيده است . چون اين قطعه خود مأخوذ

از لوح مستقل است شايسته است در طبع فارسی آن تحت شماره ١٦٢ طبع گردد و قطعات

بعد از آن تحت شماره های ١٦٣ تا ١٦٦ بطبع رسد . از طرف معهد اعلی مقرّر گشته

است که در طبع آينده نسخه انگليسی نيز اين تغيير مورد نظر قرار گيرد . “

ص ج

نکته مهمّ ديگر آنکه طبق اطّلاع دايره نصوص و الواح در مرکز جهانی بهائی متون

اصليّه قطعات ١٤٤ _ ١٠٣ _ ٦٢ _ ٥١ با وجود مساعی فراوان آن دايره هنوز پيدا

نشده است ، در مواضع مخصوص جهت اطّلاع دوستان بجای لوح مبارک اين عبارت چاپ شده است :

“ نسخه اصل اين لوح مبارک هنوز پيدا نشده است . ” البتّه هر موقع متون اصلی

اين چهار قسمت از ارض اقدس واصل شود برای تکميل اين صحيفه مکرّمه طيّ اوراق

جداگانه اقدام بطبع و نشر آنها خواهد شد .

در اين موقع که اين گنجينه بی نظير بحضور احبّای فارسی زبان عرضه ميشود اين

لجنهء اميد وطيد دارد که مطالعه مستمرّ اين آثار منتخبه الهيّه علّت ايجاد رغبت

بی پايان آن ياران در تدقيق و تمعّن در آيات مبارکه شود و بالنّتيجه سبب ابلاغ امر خدا بمشتاقان گردد .

اين لجنهء با تقديم مراتب خضوع و امتنان از اعتماد و عنايت معهد اعلی تشکّر

مينمايد که اين جمع ضعيف را به اجرای چنين امر نفيس مأمور فرمودند . همچنين

از دايره محترمه مطالعه نصوص و الواح مرکز جهانی بهائی که در تدوين اين سفر

کريم نهايت همکاری و مساعدت فرمودند و نيز از جميع همکاران و دوستان عزيز :

مؤسّسه محترمه مطبوعات امری آلمان ، خوشنويس مکرّم و ساير مسئولان چاپ

و انتشار صميمانه تقدير و تشکّر نموده و موفّقيّت آنان را از آستان الهی آرزو ميکند .

با تقديم تکبير و رجای توفيق

محفل روحانی ملّی بهائيان آلمان

Ocean 2.0 Reader. Empty coverOcean 2.0 Reader. Book is closedOcean 2.0 Reader. FilterOcean 2.0 Reader. Compilation cover