مكاتيب عبدالبهاء الجزء الثالث
Category: Bahá’í
11:35 h
re-formated Makatib 3rd volume

مكاتيب عبدالبهاء
الجزء الثالث


دوره اوّل الواح عمومی عالم


لوح اوّل

که بافتخار احبّاء واماء رحمن ٩ ايالت شمال شرقی ايالات متّحده صبح روز دوشنب ٢٦ مارچ سنه ١٩١٦ در بهجی در اطاق مبارک از فم مرکز ميثاق صادر گشت.

احبّاء و اماء رحمن در ٩ ايالات شمال شرقی ايالات متّحده مين، نيوهامشار، رودايلند، کن نکتيکت، ورمنت، پنسيلوانيا، ماساجوست، نيوجرزی، نيويورک عليهم و عليهنّ التّحيّة و الثّناء.

هُو اللّه

ای مناديان آسمانی ايّام نوروز است هميشه بياد آن ياران مهربان هستم و از درگاه احديّت طلب تأييد و توفيق مينمايم تا آن جمع مانند شمع در اقاليم امريک برافروزند و نور محبّت اللّه در قلوب روشن نمايند تا انوار تعاليم آسمانی خطّه امريک را مانند اين فضای نامتناهی بنجوم هدايت کبری روشن و مزيّن فرمايد ايالات شمال شرقی در ساحل اتلانتيک مثل ايالات مين نيوهامشار ماساجوست، رودايلند، کن‌نکتيکت، ورمنت، پنسيلوانيا نيوجرزی، و نيويورک.
در بعضی اين ايالات احبّائی موجود ولی در بعضی شهرهای اين ايالات هنوز نفوسی بانوار ملکوت روشن نشده‌اند و از تعاليم آسمانی خبر ندارند لهذا از برای هر يک از شماها اگر ممکن باشد بآن شهرها بشتابيد و چون ستاره‌ها بنور هدايت کبری برافروزيد خداوند ميفرمايد ”و تری الارض ‌هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت و أنبتت من کلّ زوج بهيج“ ميفرمايد زمين خاک سياه است چون فيض ابر بهاری ببارد آن خاک سياه باهتزاز آيد و گلهای رنگارنگ بروياند يعنی نفوس انسانی چون از عالم طبيعت است مانند خاک سياه است چون فيض آسمانی برسد و تجلّيات نورانی هويدا گردد باهتزاز و حرکت آيد و از ظلمات طبيعت رهائی يابد و گلهای اسرار الهی بروياند پس بايد انسان سبب نورانيّت عالم انسانی گردد و تعاليمی که در کتب مقدّسه بوحی الهی نازل ترويج دهد در انجيل شريف ميفرمايد بشرق و غرب سفر کنيد و جميع را بنور هدايت کبری روشن نمائيد تا از حيات ابدی بهره و نصيب گيريد الحمد للّه ايالات شمال شرقی در نهايت استعداد است و چون زمين پر قوّت است باران فيوضات الهی نازل گردد حال بايد شما دهقان آسمانی گرديد و تخم پاک بيفشانيد هر تخمی برکتش محدود است ولکن تخم تعاليم آسمانی فيض و برکتش نامحدود و در ممرّ قرون و اعصار متّصل خرمنها تشکيل کند در اسلاف ملاحظه نمائيد که در ايّام مسيح نفوس مؤمن ثابت معدود قليلی بودند ولی چنان برکت آسمانی نازل شد در سنين معدوده جمّ عظيمی بظلّ انجيل درآمدند در قرآن ميفرمايد که يک حبّه هفت خوشه برآرد و هر خوشه صد دانه بدهد يعنی يک دانه هفتصد دانه گردد و خداوند اگر بخواهد مضاعف ميفرمايد چه بسيار واقع که نفس مبارکی سبب هدايت مملکتی شد حال نظر باستعداد و قابليّت خويش نبايد نمائيم بلکه نظر بعنايت و فيوضات الهيّه در اين ايّام نمائيم که قطره حکم دريا يابد و ذرّه حکم آفتاب جويد. وعليکم و عليکنّ التّحيّة و الثّناء . ع ع


لوح دوم

که به افتخار احبّاء و اماء رحمان ١٦ ايالات جنوبی ايالات متّحده صبح روز ٣ شنبه ٢٧ مارچ سنه ١٩١٦
در باغچه خارج روضه مبارکه در بهجی از فم مرکز ميثاق صادر گشت

احبّاء و اماء رحمن در ١٦ ايالات متّحده امريکا ، دلاور، ماريلند، ويرجينيا، وست ويرجينيا، نرت کارلاينا، سوت کارلاينا، جورجيا، فلوريدا، الاباما، ميسی سيپی، تنسی، کانتاکی، لوئيزييانا، ارکانسا، اکلاهاما، تکساس عليهم و عليهنّ التّحيّة و الثّناء

هُواللّه

ای مناديان بملکوت اللّه، چند روز پيش بآن ياران الهی نامه‌ئی نگاشته گشت ولی چون اين ايّام عيد نوروز است لهذا بياد شما افتاديم و تهنيت عيد نوروز مينمائيم جميع ايّام مبارک است ولکن اين عيد عيد ملّی ايران است چند هزار سال است که اين عيد گرفته ميشود ولی فی‌الحقيقه هر روزيرا که انسان بياد خدا و نشر نفحات اللّه و ندای بملکوت اللّه پردازد آن روز عيد مبارک است الحمد للّه شما شب و روز بخدمت ملکوت اللّه و ترويج دين اللّه مشغول و مألوف لهذا جميع ايّام شما اعياد است و البتّه عون و عنايت الهيّه بشما خواهد رسيد و قوای الهيّه و نفثات روح القدس تأييد شما خواهد کرد در ايالات جنوبی ايالات متّحده ياران قليل‌اند يعنی دلاور، ماريلند، ويرجينيا، وست ويرجينيا، نرت کارلاينا، سوت کارلاينا، جورجيا، فلوريدا الاباما، ميسی سيپی، تنسی، کانتاکی، لوئيزييانا، ارکانسا، اکلاهاما، تکساس لهذا بايد نفوس مبارکی بآنجاها برويد و يا بفرستيد تا آن نفوس در آن صفحات مردم را بشارت بملکوت آسمانی دهند يکی از مظاهر مقدّسه بنفوس مؤمنه ميفرمايد اگر انسان سبب روشنائی نفسی گردد بهتر از ثروت بی‌پايان است ”ياعلی لئن يهدی اللّه بک نفساً خير لک من حمر النعم“ و همچنين در قرآن ميفرمايد ”اهدنا الصراط المستقيم“ يعنی بنما بما راه راست در انجيل ميفرمايد باطراف عالم رويد و بشارت بظهور ملکوت اللّه دهيد. باری اميدوارم که در اين خصوص همّت عظيمه نمائيد و يقين است که مؤيّد و موفّق خواهيد گشت نفسی که بحقائق و معانی ظهور ملکوت بشارت دهد مانند دهقانی ماند که تخم پاک در زمين پاک افشاند و ابر نيسانی فيض باران مبذول دارد البتّه در نزد سروَرِ قريه سر‌افراز گردد و خرمنها تشکيل نمايد. پس ای ياران الهی وقت را غنيمت شمريد و بتخم افشانی پردازيد تا برکت آسمانی و موهبت رحمانی يابيد. و عليکم البهاء الأبهیع ع


لوح سوم

که بافتخار احبّا و اماء رحمان ١٢ ايالات مرکزی ايالات متّحده
صبح چهار شنبه ٢٩ مارچ سنه ١٩١٦ در جلوی بيت مبارک در بهجی از فم مرکز ميثاق صادر گشت

احبّا و اماء رحمان در ١٢ ايالات مرکزی ايالات متّحده ميشيگان، ويسکنسن، ايلینوا، ايندييانا، اُوهايو، منيزتا، آيووا، ميسوری، نورت داکوتا، سوت داکوتا، نبراسکا و کانساس عليهم و عليهنّ التّحيّة و الثّناء

هُواللّه

ای نفوس آسمانی ای محافل روحانی ای مجامع ربّانی هر چند مدّتيست که در تحرير رسائل تأخير شد و اين بجهت صعوبت ارسال و مرسول بود حال چون اندکی سهولت حاصل لهذا بتحرير اين مختصر پرداختم تا دل و جان بياد ياران روح و ريحان يابد همواره اين آواره بدرگاه حضرت احديّت تضرّع و زاری مينمايد و ياران را عون و عنايت و تأييدات آسمانی طلبد هميشه در خاطريد فراموش نشده و نخواهيد شد از الطاف حضرت پروردگار اميدوارم که روز بروز بر ايمان و ايقان و ثبوت و استقامت بيفزائيد و سبب انتشار نفحات قدس گرديد هر چند در ايالات ايلی نوا و ويسکنسن و اوهايو و مينزتا و ميشيگان احبّا الحمد للّه موجود و در نهايت ثبوت و رسوخ محشور شب و روز جز نشر نفحات الهی مقصدی ندارند و بغير از ترويج تعاليم آسمانی مرادی نه مانند شمعها بنور محبّت اللّه روشنند و بمثابه طيور شکور در رياض معرفة اللّه بالحان روح بخش تغنّی مينمايند ولی در ايندييانا، ايودا، ميسوری، نرت داکوتا، سوت داکوتا نبراسکا، کانساس در اين ايالات عبور و مرور احباب قليل و آنطوريکه بايد و شايد ندا بملکوت الهی نگشته و اعلان وحدت عالم انسانی نشده و نفوس مبارکی و مبلّغين منقطعی بآنصفحات نرفته لهذا اين ولايات هنوز افسرده است بايد بهمّت ياران الهی در اين ولايات نيز نفوسی مشتعل بنار محبّت اللّه شوند و منجذب بملکوت اللّه گردند تا آن اقليم نيز روشن گردد و نسيم روح بخش گلشن ملکوت مشام اهالی را معطّر نمايد لهذا اگر ممکن گردد نفوسی منقطع الی اللّه و منزّه و مقدّس بآنصفحات بفرستيد اگر اين نفوس در نهايت انجذاب باشند يقين است که در مدّتی قليله نتائج عظيمه خواهد بخشيد ابناء و بنات ملکوت مانند دهقان حقيقی هستند بهر خطّه و ديار که مرور نمايند جانفشانی کنند و تخم پاکی بيفشانند آن تخم پاک خرمنها تشکيل کند چنانچه در انجيل جليل ميفرمايد چون تخم پاک در ارض طيّبه طاهره افشانده گردد فيض و برکت آسمانی حصول يابد اميدوارم که شما موفّق و مؤيّد گرديد ابداً فتور در نشر تعاليم الهی نکنيد روز بروز بر همّت و سعی و کوشش بيفزائيد و عليکم و عليکنّ التّحيّة و الثّناء ع ع


لوح چهارم

که بافتخار احبّا و اماء رحمان ١١ ايالات غربی ايالات متّحده صبح شنبه اوّل اپريل سنه ١٩١٦ در اطاق مبارک در بهجی از فم مرکز ميثاق صادر گشت.
احبّا و اماء رحمان در يازده ايالات غربی ايالات متّحده نيومکزيکو، کولورادو، آريزنا، نوادا، يوتا، کاليفورنيا، وايومينگ، منتانا، ايداهو، اورگن، واشنگتن عليهم و عليهنّ التّحيّة و الثّناء

هُواللّه

ای ابناء و بنات ملکوت شب و روز جز ياد ياران و دعای خير در حقّ ايشان و طلب تأييد از ملکوت الهی و رجای تأثير نفثات روح القدس مشغوليتی ندارم از الطاف حضرت خفيّ الألطاف اميدوارم که ياران الهی در چنين زمانی سبب نورانيّت قلوب انسانی گردند و نفحه حياتی بارواح بدمند که نتائج حميدهاش الی الأبد سبب شرف و منقبت عالم انسانی گردد هر چند در بعضی از ايالات غربی مثل کاليفورنيا، و اورگن، و واشنگتن و کلورادو، نفحات قدس منتشر گشته و نفوس کثيری از چشمه حيات ابديّه بهره و نصيب گرفته و برکت آسمانی يافته و جامی سرشار از خمر محبّت اللّه نوشيده و آهنگ ملأ اعلی شنيده ولی در ايالات نيومکزيکو، وايومينگ، منتانا، ايداهو، يوتا، آريزنا، و نوادا سراج محبّت اللّه چنانچه بايد و شايد نيفروخته و ندای ملکوت الهی بلند نگشته حال اگر ممکن است شما در اين قضيّه همّتی نمائيد يا خود بنفسه و يا کسان ديگر را انتخاب کنيد و بآن ايالات بفرستيد زيرا الآن آن ايالات نظير جسم مرده است تا نفحه حيات در آن بدمند و جان آسمانی بآنان بخشند چون ستاره در آن افق بدرخشند تا انوار شمس حقيقت آن ايالات را نيز روشن نمايد

در قرآن ميفرمايد ”انّ اللّه وليّ الّذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الی النور“ يعنی خدا مؤمنين را دوست ميدارد لهذا آنان را از ظلمات نجات داده در عالم نور میآورد.
در انجيل شريف ميفرمايد که باطراف جهان رويد و ندا بملکوت اللّه نمائيد. حال وقت آنست که شما باين خدمت عظمی قيام کنيد و سبب هدايت جمّ غفيری گرديد تا باين سبب انوار صلح و سلام جميع آفاق را روشن و منوّر نمايد و عالم انسانی راحت و آسايش يابد.

در ايّاميکه در امريک بودم در جميع مجامع فرياد زدم و ناس را بترويج صلح عمومی دعوت کردم بتصريح گفتم که قطعه اروپ مانند جبّه خانه شده و موقوف بيک شراره است و اين عنقريب در سنين آينده دو سال بعد آنچه در کتاب مکاشفات يوحنّا و کتاب دانيال ذکر شده تحقّق خواهد يافت و چنين شد و اين قضيّه در جريده سانفرانسيسکو بوليتن مورّخه ١٢ اکتوبر سنه ١٩١٢ مندرج گرديده مراجعت کنيد تا حقيقت حال ظاهر و آشکار گردد و بدانيد که حال وقت نشر نفحات است همّت انسان بايد آسمانی باشد يعنی مؤيّد بتاييدات الهی تا سبب نورانيّت عالم انسانی گردد. و عليکم و عليکنّ التّحيّة و الثّناء. ع ع


لوح پنجم

که بافتخار احبّا و اماء رحمان ايالات کانادا صبح چهارشنبه پنجم اپريل سنه ١٩١٦ در باغچه خارج روضه مبارکه در بهجی از فم مرکز ميثاق صادر گشت احبّا و اماء رحمان در ايالات کانادا نيوفوندلند، پرنس ادوارد ايلند، نووا اسکوشيا، نيو برنزويک کوبک، مانیتوبا آلبرتا، انتاريو، ساسکاجوان، بريتيش کلمبيا، يوکان، ماکنزی، يونگادا، کيواتين، جزائر فرنکلين و گرين لند عليهم و عليهنّ التّحيّة و الثّناء

هُو اللّه

ای ابناء و بنات ملکوت هر چند در اکثر مدائن ايالات متّحده الحمد للّه نفحات اللّه منتشر و جمّ غفيری بملکوت اللّه متوجّه و ناظر ولی در بعضی ايالات چنانچه بايد و شايد علم توحيد بلند نگشته و اسرار کتب الهيّه منتشر نگرديده بايد بهمّت ياران علم توحيد در آن ديار موج زند و تعاليم الهيّه انتشار يابد تا آنان را نيز از موهبت آسمانی و هدايت کبری بهره و نصيب داده شود و همچنين در ايالات کانادا مانند نيوفوندلند، پرنس ادوارد ايلند نووااسکوشيا، نيو برنزويک، کوبک، انتاريو، مانيتوبا، ساسکاجوان، البرتا، بريتيش کلمبيا، يونگاوا، کيواتين، ماکنزی، يوکان، و جزائر فرانکلين در مدار سرطان.

بايد احبّای الهی جانفشانی نمايند و مانند شمع هدايت در آن ايالات کانادا برافروزند اگر چنين همّتی بنمايند يقين است که تأييدات کلّيّه الهيّه يابند و جنود آسمانی پی در پی رسد و نصرت عظيمی حاصل گردد بلکه انشاء اللّه نداء ملکوت اللّه بمسامع اسکيموهای اهالی جزائر شمال کانادا و گرين لند برسد اگر در گرين‌لند نائره محبّت الهی شعله زند جميع يخ‌ های آن مملکت آب شود و سرما باعتدال مبدّل گردد يعنی قلوب حرارت محبّت اللّه يابد آن خطّه و ديار گلشن الهی شود و بوستان ربّانی گردد و نفوس مانند اشجار پرثمر بنهايت طراوت و لطافت تزيين يابند همّت لازم است همّت اگر همّتی نمائيد که در ميان اسکيموها نفحات الهی منتشر شود تأثير شديد دارد. خدا در قرآن عظيم ميفرمايد که روزی آيد که انوار توحيد بر جميع آفاق بتابد ”و اشرقت الارض بنور ربّها“ يعنی زمين بنور خدا روشن ميشود آن نور نور توحيد است لا اله الّا اللّه مملکت و جزائر اسکيموها نيز از قطعات ارض است بايد از هدايت کبری بهره‌مند گردد وعليکم و عليکنّ التّحيّة و الثّناء ع ع


لوح ششم

که بافتخار احبّا و اماء رحمان محافل و مجامع ايالات متّحده و کانادا صبح شنبه هشتم اپريل سنه ١٩١٦ در باغچه خارج روضه مبارکه در بهجی از فم مبارک مرکز ميثاق صادر گشت

هُو اللّه

ای نفوس مبارکه من از برای شماها فوز و فلاح ابدی ميخواهم و موفّقيّت تامّه در جهان الهی ميطلبم آرزوی من چنانست که هر يک از شما از افق عالم مانند ستاره صبحگاهی بدرخشد و در اين باغ الهی هر يک شجره مبارکه گردد و فواکه و ثمره ابدی بخشد لهذا شما را بآنچه سبب تأييد آسمانی و روشنائی در ملکوت الهی است دلالت مينمايم و آن اينست که الاسکا اقليم وسيعی است هر چند يکی از اماء رحمان بآن صفحات شتافته و در کتابخانه عمومی بکتابداری معيّن شده و بقدر قوّه در خدمت قصور نمينمايد ولی ندا بملکوت الهی هنوز در آن اقليم وسيع بلند نشده.

حضرت مسيح ميفرمايد که بشرق و غرب عالم رويد و ندا بملکوت الهی کنيد. پس رحمت الهی بايد مشمول بر عموم گردد حال جائز مدانيد که آن اقليم از نسائم صبح حقيقت محروم ماند لهذا تا توانيد بکوشيد و نفوس ناطقی منقطع الی اللّه و منجذب بنفحات اللّه و منزّه و مقدّس از نفس و هوی بآنصفحات بفرستيد که زاد و توشه آنها تعاليم الهی باشد و اوّل خود بآن عمل نمايند بعد ناس را دلالت کنند بلکه انشاء الله انوار هدايت کبری آن اقليم را روشن نمايد و نسائم گلشن محبّت اللّه مشام اهل الاسکا را معطّر کند اگر بچنين خدمتی موفّق شويد يقين بدانيد که تاج سلطنت ابديّه بر سر نهيد و در درگاه احديّت بنده مقبول و مقرّب گرديد.

و همچنين جمهوری مکزيکو بسيار مهمّ است اغلب اهالی آن بلاد کاتوليک متعصّبی هستند ابداً از حقيقت تورات و انجيل و تعاليم جديده الهی خبری ندارند نميدانند اساس اديان الهی يکيست و اين مظاهر مقدّسه حکم شمس حقيقت دارند که از مطالع متعدّده طلوع نمودهاند اين نفوس غرق در تقاليدند اگر يک نفحه حياتی در اينها دميده شود نتائج عظيمه بخشد ولی بايد نفوسيکه به مکزيکو ميروند بلسان اسپانيولی مألوف باشند و همچنين شش جمهوری امريکای مرکزی که در جنوب مکزيکو واقع شده مانند گواتمالا، هوندوراس، سالوادر، نيکاراگو، کستاريکا، پاناما، و مملکت هفتم بلائيز و همچنين نفوسی که بآنصفحات ميروند بايد بلسان اسپانيولی مألوف باشند اهالی اصلی امريکا يعنی هندیها را بسيار اهمّيّت دهيد زيرا اين نفوس مانند اهالی قديمه جزيرة العرب هستند که پيش از بعثت حضرت محمّد حکم وحوش داشتند چون نور محمّدی در ميان آنها طلوع نمود چنان روشن شدند که جهان را روشن کردند و همچنين اين هنود اگر تربيت شوند و هدايت يابند شبهه ای نيست که بتعاليم الهی چنان روشن گردند که آفاق را روشن نمايند.

جميع اين ممالک اهمّيّت دارد علی الخصوص جمهوری پناما که در آن مرکز محيط اتلانتيک و محيط پاسيفيک بهم ملحق ميشوند و مرکز عبور و مرور از امريکا بسائر قطعات عالم است و در آينده اهمّيّت کبری خواهد يافت و همچنين جزائر وست انديز، مثل کوبا و هايتی، و پورتوريکو، و جاميکا، و همچنين جزائر لسر انتيليز و جزائر باهاما، حتّی جزيره واتلينک بسيار اهمّيّت دارد علی الخصوص دو جمهوری سياهان هایتی، و سانتا دو مينکو که در دسته جزائر گريتر انتيليز واقع شده و همچنين دسته جزائر برمودا که در ميان محيط اتلانتيک است اهمّيّت دارد و همچنين قطعه امريکای جنوبی مثل کلمبيا، اکوادر، پرو، برزيل، بريتيش کينا، دچ گينا، فرنج گينا، بولیوييا، چيلی، ارژنتينا، يوروگوای، پاراگوای، و نزوئلا و همچنين بعضی جزائر که در شمال و شرق و غرب امريکای جنوبيست نظير فالکلند آيلند، کالاپاکو، جوان فرناندز، توباکو، ترينيداد آيلند همچنين شهر بهائيّه که در ساحل شرقی برزيل واقع چون مدّتيست باين اسم مسمّی شده تأثيرات اين اسم شديد خواهد بود باری احبّای الهی را بايد همّت بلند باشد و مقاصد ارجمند.

حضرت مسيح ميفرمايد ”طوبی للفقراء لانّ لهم ملکوت اللّه“ يعنی خوشا بفقراء بی نام و نشان زيرا سرور عالميان گردند.

و همچنين در قرآن ميفرمايد ”و نريد أن نمنّ علی الّذين استضعفوا فی الارض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الوارثين“ يعنی ميخواهيم بر نفوس ضعيفه منّت نهيم و آنها را وارث انبيا و مرسلين نمائيم حال وقت آنست که شما ردای تعلّق باين عالم فانی را خلع کنيد و از عالم بشريّت بکلّی منسلخ گرديد ملائکه آسمانی شويد و باين اقاليم سفر نمائيد و اللّه الّذی لا اله الاهو هر يک اسرافيل حيات گرديد و نفحه حيات در نفوس سائره خواهيد دميد. و عليکم و عليکنّ التّحيّة و الثّناء


مناجات

ای خداوند بيهمتا ای ربّ الملکوت اين نفوس سپاه آسمانی تواند امداد فرما و بجنود ملأ اعلی نصرت کن تا هر يک نظير اردوئی شوند و آن ممالک را بمحبّت اللّه و نورانيّت تعاليم الهی فتح کنند ای خدا ظهير و نصير آنها باش و در بيايان و کوه و درّه و جنگلها و درياها و صحراها مونس آنها باش تا بقوّت ملکوتی و نفحات روح القدس فرياد زنند توئی مقتدر و عزيز و توانا و توئی دانا و شنوا و بينا


لوح هفتم

که بافتخار احبّا و اماء رحمن محافل و مجامع ايالات متّحده و کانادا صبح سه شنبه يازدهم اپريل سنه ١٩١٦
در اطاق مبارک در بهجی از فم مبارک مرکز ميثاق صادر گشت

هُو اللّه

ای بهائيان حقيقی امريک شکر حضرت مقصود را که موفّق بر نشر تعاليم الهی در آن خطّه وسيعه شده ايد و نداء ملکوت اللّه در آن ديار بلند کرديد و بشارت بظهور ربّ الجنود و حضرت موعود داديد الحمد للّه موفّق شديد و در اين مقصد مؤيّد گشتيد اين صرف از تأييدات ربّ الجنود و نفثات روح القدس است. حال موفّقيّت شما هنوز معلوم و مفهوم نگشته عنقريب خواهيد ديد که هر يک مانند ستاره های درّی درخشنده در آن افق نور هدايت بخشيديد و سبب حيات ابديّه اهل امريک شديد. ملاحظه کنيد که موفّقيّت حواريون در زمان مسيح معلوم نبود نفسی بآنان اعتنائی نداشت بلکه اذيّت و استهزاء مينمودند بعد معلوم شد که حواريون و نساء مؤمنات مثل مريم مجدليّه و مريم امّ يعقوب چه تاج مرصّعی از جواهر زواهر هدايت بر سر نهاده بودند، همچنين موفّقيّت شما حال معلوم نه اميدوارم که بزودی موفّقيّت شما زلزله در آفاق اندازد لهذا عبدالبهاء را آرزو چنانست که مثل خطّه امريک در سائر قطعات عالم نيز موفّق و مؤيّد شويد يعنی صيت امر اللّه را بشرق و غرب رسانيد و در جميع قطعات خمسه عالم بشارت بظهور ملکوت ربّ الجنود دهيد. اين نداء الهی چون از خطّه امريک باوروپ و آسيا و افريک و استراليا و جزائر پاسيفيک رسد احبّای امريک بر سرير سلطنت ابديّه جلوس نمايند و صيت نورانيّت و هدايت ايشان بآفاق رسد و آوازه بزرگواريشان جهانگير گردد. پس بايد جمعی زبان دان منقطع منزّه و مقدّس مملوء از محبّت اللّه توجّه بسه دسته جزائر عظيمه دريای پاسيفيک مثل پولی نيژيا، مايکرونژيا، و ميلانژيا و جزائريکه متعلّق باين سه دسته است مثل نيوگينا، برنئو ژاوا، سوماترا، جزائر فيليپين، جزائر سليمان، جزائر فيجی، جزائر نيوهبرائيديز، جزائر لايلتی، نيوکالدونيا، بيزمارک، ارشی پليگو، سرام، سله بيز، جزائر فراندلی، جزائر ساموا، جزائر سوسايتی، لو ارشی پليگو، مارکساس، جزائر هاوای، جزائر کارولين، جزائر مارشال، جزائرجيلبرت، جزائر ملوکا، جزيره تيمور، و سائر جزائر نمايند و مسافرت کنند و بقلبی طافح به محبّت اللّه و لسانی ناطق بذکر اللّه و ديده ای متوجّه بملکوت اللّه ناس را بظهور ربّ الجنود بشارت دهند يقين بدانيد که در هر محفلی داخل شويد در اوج آنمحفل روح القدس موج ميزند و تأييدات آسمانی جمال مبارک احاطه ميکند ملاحظه کنيد که مس اگنس الکساندر بنت ملکوت کنيز عزيز جمال مبارک تنها بجزائر هاوای در جزيره هونولولو رفت و حال در ژاپون بفتوحات مشغول است.

ملاحظه کنيد که اين دختر در جزائر هاوای چه قدر موفّق شد جمعی را هدايت کرد و مس نوبلاک تنها بآلمان رفت چه قدر موفّق شد پس يقين بدانيد که هر نفسی اليوم بنشر نفحات اللّه قيام نمايد جنود ملکوت اللّه تأييد فرمايد و الطاف و عنايات جمال مبارک احاطه کند ايکاش از برای من ميسّر ميشد که پای پياده ولو بکمال فقر بآنصفحات مسافرت مينمودم و نعره زنان در شهرها و دهات و کوه و بيابان و دريا يا بهاء الابهی ميگفتم و ترويج تعاليم الهی مينمودم ولی حال از برای من ميسّر نه لهذا در حسرتی عظيم هستم بلکه انشاء الله شماها موفّق گرديد.

الآن در جزائر هاوای بهمّت مس الکساندر جمعی بشاطئ بحر ايمان وارد ملاحظه کنيد که اين چه سروری است و چه فرحی قسم بربّ الجنود که اگر اين دختر محترمه سلطنتی تأسيس ميکرد آن سلطنت باين عظمت نبود اين سلطنت سلطنت ابديّه است و اين عزّت عزّت سرمديّه بهمچنين در جزائر و قطعات ديگر مثل مملکت استراليا و جزيره نيوزيلند، و جزيره تاسمانيا، و همچنين اگر بژاپون و آسيای روسيه و کوريا و چين و هند فرنسه و سيام و استريت سِتلمنت و هندوستان و سيلان و افغانستان مبلّغينی بروند نتايج عظيمه خواهد بخشيد. اگر بچين و ژاپون ممکن شود هيئتی از زن و مرد مجتمعاً روند چه قدر خوب است تا اين رشته محبّت محکم گردد و باين عبور و مرور تأسيس وحدت عالم انسانی نمايند و نداء بملکوت الهی کنند و نشر تعاليم نمايند و همچنين اگر ممکن شود سفری بقطعه افريقا نمايند و در جزائر کاناری و جزائر کيپ ورد و جزائر ماديريا و جزيره رئونيون و سنت هلنا و زنزبار و مورتيوس غيره و در آنجا ندا بملکوت اللّه نمايند و فرياد يابهاء الابهی کنند و همچنين در جزيره مادا گاسکار علم وحدت عالم انسانی بلند نمايند کتب ورسائلی بلسان‌های اينممالک و جزائر يا ترجمه نمايند و يا تأليف کنند و در اين ممالک و جزائر نشر دهند ميگويند در جنوب افريقا معدن الماس پيدا شده اين معدن هر چند پر قيمت است ولی سنگ است بلکه انشاء اللّه معدن انسان پيدا شود و جواهر زواهر ملکوت بدست آيد. باری اين حرب جهانسوز نه چنان آتش بقلوب زده که وصف داشته باشد در جميع اقاليم عالم آرزوی صلح عمومی مضمر ضمائر است نفسی نمانده که آرزوی صلح و سلام ننمايد استعداد عجيبی حاصل و اين از حکمت بالغه الهی تا استعداد حاصل شود و علم وحدت عالم انسانی و اساس صلح عمومی و تعاليم الهی در شرق و غرب ترويج يابد

پس ای احبّای الهی همّت کنيد و خلاصه تعاليم الهيّه را بعد از اين حرب در جزائر بريطانيا و اقليم فرنسه و آلمان و اطريش و مجر و روسيه و ايطاليا و اسپانيا و بلجيک و سويسره و نروج و سويد و دانمارک و هولاند و پرتقال و رومانيا و سرب و جبل اسود و بلغاريا و يونان و اندورا و لنجستين و لوکسنبرگ و موناکو و سان مارينو و جزائر بالريک و کرسيکا وساردينيا و سيسيلی و قبرس، مالتا و کريت وايسلند و فارو ايلند و شتلند ايلند و هبرائيديز و ارکن ايلند نشر دهيد.

در جميع اين ممالک مانند ستاره صبح گاهی از افق هدايت بدرخشيد تا حال بسيار همّت نمودهايد ولی من بعد هزار مرتبه بر همّت بيفزائيد و در اين ممالک و پايتختها و جزائر و محافل و کنائس نداء بملکوت ابهی کنيد و دائره همّت بايد وسيع گردد هر چه وسيعتر شود موفّقيّت بيشتر گردد

ملاحظه نموديد که عبدالبهاء در نهايت ضعف و ناتوانی در حالتيکه بيمار بود ابداً طاقت حرکت نداشت با وجود اين باکثر ممالک اوروپ و امريک شتافت و در کنائس و محافل و مجامع بترويج تعاليم الهی پرداخت و نداء بظهور ملکوت ابهی نمود و ملاحظه نموديد که تأييدات جمال مبارک چگونه احاطه نمود از راحت و آسايش جسمانی و تن پروری و آلوده گی باين دنيای فانی چه نتيجه ئی حاصل واضح است که انسان عاقبت خائب و خاسر گردد.

پس بايد از اين افکار بکلّی چشم پوشيد آرزوی حيات ابديّه و علوّيّت عالم انسانی و ترقّيات ربّانی و فيوضات کلّيّه آسمانی و نفثات روح القدسی و اعلاء کلمة اللّه و هدايت من علی الأرض و ترويج صلح عمومی و اعلان وحدت عالم انسانی نمود کار اين است و الّا بايد با سائر وحوش و طيور باين حيات جسمانی که نهايت آمال حيواناتست پرداخت و مانند بهائم در روی زمين محشور شد ملاحظه کنيد که هر قدر انسان در دنيا تمکّن جويد و ثروت و سامان يابد بدرجه يک گاو نميرسد زيرا اين گاوهای پرواری در اين صحرای وسيع جميع چمن و دمن مرتع آنها و رودها و چشمه سارها ملک آنها هر چه بخورند منتهی نميشود و اين نعمت جسمانيرا بنهايت سهولت بدست آرند و از اين بهتر زندگانی طيور است مرغی دربالای کوهی بر شاخه بلندی آشيانه‌ئی بهتر از قصور ملوک لانه نموده هوا در نهايت لطافت آب در نهايت عذوبت منظر در غايت حلاوت ايّامی بسر ميبرد و جميع خرمنهای آن صحرا ثروت آن مرغ است و اين را بدون زحمت مالک است انسان هر قدر ترقّی کند در دنيا بدرجه اين مرغ نميرسد پس معلوم شد که در امور دنيويّه هر قدر انسان بکوشد و خود را هلاک کند فراوانی و زندگانی يک مرغ کوچکی نيابد از اين واضح و معلوم شد که انسان بجهت زندگانی اين حيات دنيا خلق نشده است بلکه انسان بجهت فضائل نامتناهی و علوّيّت عالم انسانی و تقرّب درگاه الهی و جلوس بر سرير سلطنت ابديّه خلق شده است و عليکم و عليکنّ البهآء الأبهی


مناجات

Ocean 2.0 Reader. Empty coverOcean 2.0 Reader. Book is closedOcean 2.0 Reader. FilterOcean 2.0 Reader. Compilation cover